Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
21.12.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017, overenie hospodárenia obce podľa rozpočtu za rok 2017, overenie súladu údajov vo výročnej správe s individuálnou účtovnou závierkou obce za rok 2017
2018026
525.00 Ing. Darina Palatická
Sedliacka 45, 95115 Mojmírovce
detail
09.11.2018 Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve
Úprava autorskej odmeny za využívanie systému TENDERnet
2018024
240.00 TENDERnet s.r.o.
M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina
detail
25.10.2018 Zmluva o dielo č. 14/2018
Osadenie žľabu pri obecnom úrade a oprava asfaltových povrchov miestnych komunikácií v obci Lopušné Pažite
2018023
13,699.53 Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV
02301 Oščadnica 19
detail
24.08.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilný hlas bez viazanosti a bez záväzkov
Aktivácia SIM karty pre ovládanie zvona kaplnky Lopušná
2018021
5.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
detail
24.08.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilný hlas bez viazanosti a bez záväzkov
Aktivácia SIM karty pre ovládanie zvona zvonice Pažite
2018022
5.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
detail
02.08.2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 22062018B
Externý manažment k projektu "Vybudovanie poľnej cesty NC6 v obci Lopušné Pažite"
2018020
500.00 e-Gemini s.r.o.
Perecká 2968/16, Levice 93401
detail
24.07.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet
Zrušenie viazanosti vrámci akciovej ponuky
2018019
3.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
detail
01.06.2018 Dodatok č_1 k zmluve o poskytnutí NFP č_043ZA050018
Zmena čísla bankového účtu a systému financovania
2018017
233,881.76 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
detail
01.06.2018 Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 2786/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Úprava cien o mieru inflácie 1,3%
2018018
0.00 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
detail
28.05.2018 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 99/001/18 v Prima banke Slovensko
Prefinancovanie projektu: Vybudovanie poľnej cesty NC6 v obci Lopušné Pažite
2018014
232,012.16 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
28.05.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 02/036/07 v Prima banke Slovensko
Úprava úrokovej sadzby
2018015
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
28.05.2018 Poistka číslo: 700758007 k návrhu číslo: 9860414994 - HP KASKO vozidla CITROEN Berlingo
Potvrdenie poistného zmluvného vzťahu - HP KASKO vozidla CITROEN Berlingo
2018016
397.66 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
detail
24.05.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
Spracovanie a aktualizácia dokumentácie v súvislosti s ochranou osobných údajov a výkon funkcie zoodpovednej osoby
2018013
280.00 BROS Computing, s.r.o
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
detail
17.05.2018 Poistka číslo: 8019286430 k návrhu číslo: 9740048963 - PZP vozidla CITROEN Berlingo
Potvrdenie poistného zmluvného vzťahu - PZP vozidla CITROEN Berlingo
2018012
135.73 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
detail
14.05.2018 Zmluva o grantovom účte číslo SK03 5600 0000 0003 7460 2006
Grantový účet v Prima banke Slovensko pre príjem a čerpanie dotácie
2018010
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
14.05.2018 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
Elektronické bankovníctvo v Prima banke Slovensko, a.s.
2018011
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
27.04.2018 Zmluva č. 38 693 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Poskytnutie dotácie a jej použitie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
2018009
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
detail
20.04.2018 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 9740048963 na PZP vozidla CITROEN Berlingo
Povinné zmluvné poistenie vozidla CITROEN Berlingo
2018006
135.73 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
detail
20.04.2018 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 9860414994 na HP KASKO vozidla CITROEN Berlingo
Havarijné poistenie KASKO vozidla CITROEN Berlingo
2018007
397.66 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
detail
20.04.2018 Poistná zmluva číslo 1000058694 EuroGAP Classic na vozidlo CITROEN Berlingo
Poistenie finančnej straty (GAP) na vozidlo CITROEN Berlingo
2018008
771.56 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
detail
20.04.2018 Zmluva o spolupráci
Zabezpečenie vybudovania a prevádzky kamerového systému v počte 5ks Full HD kamier
2018005
0.00 RIVERNET, s.r.o
Kotešová - Oblazov 20
detail
30.03.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke PB od SSD č. Z-D-2017-001578-00
Výpožička podperných bodov od Stredoslovenskej distribučnej, a. s. Žilina
2018004
0.00 Stredoslovenská distribučná, a. s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
26.02.2018 Dohoda č. 18/25/50J/11 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
2018003
13,506.30 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
19.01.2018 Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Faktúry
Dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - Rozpis platieb
2018002
3,817.00 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
detail
05.01.2018 Poistka číslo 6 562 647 540 k poistnej zmluve číslo 3491193667 na 2018/2019
Povinné zmluvné poistenie vozidla ŠKODA Pickup KM036AU
2018001
88.61 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
detail