Obec Lopušné Pažite

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Lopušné Pažite

OBEC DOLNÝ VADIČOV


Číslo: 729/2016                                                               Dolný Vadičov dňa 12.08.2016

Vybavuje: Z. Marčanová

Č.t. 041/433 9350

 

VEC: Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

       Obec Dolný Vadičov, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny a príslušný na základe určenia Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odboru životného prostredia zo dňa 08.08.2016 pod č. OU-KM-OSZP-2016/000955-002, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto

o z n a m u j e

 začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

       Predmetom konania je žiadosť navrhovateľa: Obec Lopušné Pažite zo dňa 11.08.2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku č. KN-C 2209 v k.ú. Lopušné Pažite vedenom na LV č. 1075 ako  ostatné plochy o výmere 5072 m2 v rozsahu  :

         smrek – 9 ks;  buk – 2 ks; čerešňa – 2 ks; jaseň – 2 ks a javor – 1 ks.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame písomne alebo elektronicky na adresu zdenka.marcanova@dolnekysuce.eu oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia. 

 

                                                                                               Miroslava Ondreášová

                                                                                                       starostka obce

 Zverejnené na internetovej stránke obce dňa: 15.08.2016

pdf Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Lopušné Pažite - formát pdf_a 275.5 KB
pdf Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Lopušné Pažite - scan s podpismy 684.8 KB

Informácia SPP - Distribúcia o legislatívnej zmene po novele Trestného zákona

pdf LIST_spp 275.2 KB

Úradné hodiny

     Deň     Pracovná doba Úradné hodiny
Pondelok     8:00 - 16:00     8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Streda 8:00 - 16:00 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Piatok 8:00 - 16:00   8:00 - 10:00 /                      
obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00

  

     Kontakt

Adresa  Telefón/ Fax  
Internet  

Obecný úrad
Lopušné Pažite

Lopušné Pažite č. 102
023 36 pošta Radoľa

 Tel:
 0911 697083  - starosta obce
 041  4229234 - sekretariát
 Fax:
 041  4229234

web:  www.obeclopusnepazite.sk

mail:  obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.