Obec Lopušné Pažite

Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2017 - návrh na schválenie

Vážení občania,

v prílohe tohto oznamu sa môžete oboznámiť s dokumentom "Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2017 - návrh".

Vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu, nie je možné uverejniť ho celý vo vitríne "ÚRADNÁ TABUĽA".

Dokument je sprístupnený:

- na vývesnej tabuli obce umiestnenej  pri vchode do obecného úradu

- v predajni potravín

Obecné zastupiteľstvo bude Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2017 schvaľovať na svojom zasadnutí dňa 29.06.2018.

                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

Zverejnené dňa: 12.06.2018
 
Súbor na stiahnutie:
pdf Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2017 - návrh 809.1 KB

Komunitný plán sociálnych služieb obce Lopušné Pažite 2018-2023 - návrh na schválenie

Vážení občania,

v prílohe tohto oznamu sa môžete oboznámiť s dokumentom "Komunitný plán sociálnych služieb obce Lopušné Pažite 2018-2023 - návrh".

Vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu, nie je možné uverejniť ho celý vo vitríne "ÚRADNÁ TABUĽA".

Dokument je sprístupnený:

- na vývesnej tabuli obce umiestnenej  pri vchode do obecného úradu

- v predajni potravín

Obecné zastupiteľstvo bude Komunitný plán sociálnych služieb obce Lopušné Pažite 2018-2023 schvaľovať na svojom zasadnutí dňa 29.06.2018.

                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

Zverejnené dňa: 12.06.2018
 
Súbor na stiahnutie:
pdf Komunitný plán sociálnych služieb obce Lopušné Pažite 2018-2023 - návrh 884.6 KB

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“

Obec Lopušné Pažite ako dotknutá obec oznamuje občanom v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podľa §11 ods. 1 zákona, že na obec Lopušné Pažite bolo z Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené na zverejnenie správy formou informácie

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu

„POH Žilinského kraja na roky 2016 - 2020.

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

Do správy a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín v kancelárii obstarávateľa: Okresný úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa a taktiež na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Verejné prerokovanie  Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční podľa § 11 ods. 3 zákona, dňa 12.07.2018 o 10.00 hod. na adrese : Okresný úrad Žilina, OSZP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, zasadačka č. 1.

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu  Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“ je možné predkladať najneskôr do 13.07.2018 na adresu:

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

e-mail:    dagmar.grofova@minv.sk

telefón :  041/733 5696

                                                                                                    Ing. Peter Harcek

                                                                                                      starosta obce

 Zverejnené dňa:   11.06.2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto máj 2018

V prílohe je uvedený text Odvolania času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto od 10.05.2018 od 09:00 hod.
pdf OR HaZZ Čadca - odvolanie času so ZNVP máj 2018 535.3 KB

Usmernenie z KR HaZZ Žilina - Vypaľovanie suchých trávnatých porastov 2018

V prílohe je uvedené Usmernenie z KR HaZZ Žilina k vypaľovaniu suchých trávnatých porastov 2018 a rozhlasová relácia pre obecné rozhlasy
pdf KRZ HaZZ Žilina - vypaľovanie_travy_a_priloha1 885.4 KB

Usmernenie z OR HaZZ Čadca - Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 2018

V prílohe sú uvedené Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie  ochrany lesov pred požiarmi 2018 a rozhlasová relácia pre obecné rozhlasy
pdf OR HaZZ Čadca - ochrana lesov pred požiarmi 2018 390.3 KB

Oznam o otvorení Klientského centra na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto

Vážení občania,  dávame Vám do pozornosti, že od 6. novembra 2017 bude v budove Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste zriadené Klientské centrum, v ktorom budú nasledovné odbory:

  • oddelenie dokladov PZ
  • katastrálny odbor
  • odbor živnostenského podnikania
  • odbor starostlivosti o životné prostredie
  • pozemkový a lesný odbor

Bližšie informácie v priloženom liste.

pdf Oznam o otvorení KAMA_podpísaný 159.7 KB

     Kontakt

Adresa  Telefón/ Fax  
Internet  

Obec Lopušné Pažite

Obecný úrad

Lopušné Pažite č. 102

023 36 pošta Radoľa

 Tel:
 0911 697083  - starosta obce
 041  4229234 - sekretariát
 Fax:
 041  4229234

web: 

www.obeclopusnepazite.sk

mail: 

obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Úradné hodiny

     Deň     Pracovná doba Úradné hodiny
Pondelok     8:00 - 16:00     8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Streda 8:00 - 16:00 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Piatok 8:00 - 16:00   8:00 - 10:00 /                      
obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00

  

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.